Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्य मेनु


Visitor Counter

Website counter
रणनीति/कार्यनीति

अवलम्वन गरिएका रणनीति/कार्यनीति

गाउँस्तरमा सामुहिक रुपमा कृषकहरुको घर गोठमा नै उन्नत पशुपंक्षीपालनका बिभिन्न पक्षहरुमा कृषकले बझ्ने र तुरुन्तै काममा आउने विषयहरु जस्तैः उचित गोठ खोरको व्यवस्था, आहारको लागि घांस लगाउने सो को संरक्षण तथा ठिक संग उपयोग गर्ने तरिका नश्ल सुधारको व्यवस्था पशुपक्षीलाई रोगव्याधिबाट बचाउन वा विरामी हुँदा उपचारमा ध्यान दिनु पर्ने पक्ष उत्पादित पशु तथा पशु जन्य पदार्थको बेच बिखन तथा बजार व्यवस्था आदि साझा चासोका विषयमा पशु सेवा केन्द्र/उप केन्द्रको जिम्मामा जिल्ला पशु सेवा कार्यालको सुपरीवेक्षणमा इच्छुक पशु पालक कृषकहरुले पाउने गरी व्यवहारीक तालिम दिइने छ ।

कार्यालका प्राविधिक जनशक्तिलाहरुलाई दक्ष एवं सक्षम बनाउन बिभिन्न किसिमका विषय विषेश, आधारभूत सेवाकालिन, प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा संस्थागत विकास सम्बन्धि तालिम सञ्चलन गरिनेछ ।

पशु सेवामा महिलाको उच्च योगदानलाई कदर गर्दै सवै तहका कृषक/उद्ममी तालिमहरुमा महिला सहभागीता बढाइने छ । PMAS ले पुष्टि गरे अनुरुप तालिममा लैंगिक, जातीय एवम भौगोलिक समावेशीकरणलाई प्रत्साहित गरिने छ ।

क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरुलाई खास बिषयको तालिम संचालनको लागि विशिष्टकृत स्तर कायम गर्न  आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै लगिने छ ।

सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारीको अवधारणामा पशु सेवा क्षेत्रमा जनशक्ति विकास तथा कार्यरत जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गरिने छ । गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएको ग्रा.प.स्वा.का. तालिमको नियमन व्यवस्था मिलाइने छ ।

पशु सेवा तालिमलाई सीपमुलक बनाउदै सैद्धान्तिकभन्दा व्यवहारिक पक्षमा विशेष जोड दिन पाठ्यक्रममा समसामयिक परिमार्जन गर्दै लगिने छ ।

तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा, परिमार्जन, तालिम सामाग्री, प्रकाशन, प्रकाशन, प्रचार, प्ररसार सामाग्री उत्पादन तथा वितरण कार्रयलाइ व्यवस्रथित तथा संस्थागत गर्न प्राविधिक समिति मारपत संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्नका साथै समन्वय र सहजीकरण गरिने छ ।

प्रचार प्रसारका विभिन्न माध्यम तथा सामाग्रीहरुको प्रयोगमा बढवा दिई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
Copyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT